« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Alakamisy Fahafito amby roapolo tsotra Mandavan-taona

Bokin'i Malakia 3,13-20a.
Mafy loatra ny teninareo mamely ahy, hoy Iaveh. Ary hoy hianareo: Inona no resakay momba anao? - Izao no nolazainareo:
Zava-poana ny manompo an'Andriamanitra; inona no soa azontsika tamin'ny fitandremana ny didiny sy tamin'ny fandehanana niory teo anatrehan'ny Tompon'ny tafika?
Fa ankehitriny indro ny tsy mivavaka no lazaintsika hoe: sambatra; fa ambinina izay manao ny ratsy; maka fanahy an'Andriamanitra izy, nefa afa-potsiny.
Tamin'izany, izay natahotra an'Andriamanitra, dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary Iaveh kosa nihaino, ka nahare izy; ary nisy boky fahatsiarovana nosoratana teo anatrehany, ho an'ireo matahotra an'ny Tompo sy manaja ny anarany.
Amin'ny andro efa omaniko, hoy Iavehn'ny tafika, ho raki-tsoa manokana ho ahy ireo, ary ho feno fitiavana azy aho toy ny mahafeno fitiavana ny olona amin'ny zanany manompo azy.
Ka dia ho hitanareo indray, ny tsy fitovian'ny marina sy ny ratsy fanahy, ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy.
Fa, indro avy ny andro, mivaivay toy ny memy. Ny mpiavonavona rehetra, sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho mololo, ary ny andro izay ho avy no handoro azy, hoy Iavehn'ny tafika, ka tsy hasiany miangana na ny fakany na ny rantsany.
Fa hianareo kosa izay matahotra ny anarako, dia hiposahan'ny masoandron'ny fahamarinana, ka ho ao amin'ny tana-masoandrony ny fanasitranana; ka hivoaka hianareo, sady hifalihavanja, toy ny zanak'omby ao am-bala.

Salamo 1,1-2.3.4.6.
Sambatra ny olona tsy mandeha amin'ny fisainan'ny tsy mpivavaka, tsy mijanona amin'ny làlan'ny mpanota, ary tsy mipetraka miaraka amin'ny mpaniratsira;
fa ny làlan'ny Tompo no ifaliany; sady saintsaininy andro aman'alina.
Tahaka ny hazo nambolena eo amoron'ny rano velona izy, ka ny voany tonga amin'ny fotoany; ny raviny tsy mba malazo; ny ataony rehetra vanona avokoa.
Tsy mba toy izany ny tsy mpivavaka: toy ny akofa faohin'ny rivotra izy,

Satria ny làlan'ny marina fantatry ny Tompo fa ny làlan'ny mpanota mitarika ho amin'ny fahaverezana.

Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Lioka 11,5-13.
Dia hoy indray izy taminy: Raha misy aminareo manan-tsakaiza mankao aminy misasaka alina ka manao aminy hoe: Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho,
fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ao amiko, nefa tsy manan-katolotra azy aho,
ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka hanao hoe: Aza manahirana ahy, fa ny varavarana efa mihidy; izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka hifoha hanome anao aho.
Lazaiko aminareo, fa raha maharitra mandondòna izy, na dia tsy hifoha hanome azy noho ny fisakaizany aza ilay ao an-trano, dia hifoha hanome izay ilainy noho ny fanaovany lemozy.
Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita; mandondòna, dia hovohana.
Fa izay rehetra mangataka no mahazo; izay mitady no mahita, ary izay mandondòna no vohana.
Iza aminareo no ray hanome vato ny zanany, raha mofo no angatahiny, na hanome bibilava azy, raha hazandrano no angatahiny,
na hanome maingoka azy raha atody no angatahiny?
Koa raha hianareo, na dia ratsy toy inona aza, mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -
 
©Evangelizo.org 2001-2018