« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Alarobia Voalohany tsotra Mandavan-taona

Taratasy ho an'ny Hebrio 2,14-18.
Koa satria mana-nofo aman-drĂ  ny zaza, dia mba naka izany koa izy, handringanany amin'ny fahafatesany ilay manana ny fanjakan'ny fahafatesana, dia ny demony,
sy hanafahany an'izay rehetra niharan'ny fanandevozana nandritra ny andro rehetra niainany noho ny tahotra ny fahafatesana.
Na aiza na aiza tsy mba anjely no vonjeny, fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny.
Ka izany no tsy maintsy nanaovana azy mitovy amin'ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra, mba ho tonga be famindram-po izy sy Mpisorona mahatoky ny amin'Andriamanitra, hanaovany sorom-pifonana noho ny otan'ny olona;
fa noho ny tenany nalaim-panahy sy nijaly indrindra no ahavonjeny izay alaim-panahy koa.

Salamo 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9.
MankalazĂ  an'ny Tompo, miantsoa ny anarany; ampahafantaro eny amin'ny firenena ny asa lehibe nataony.
MihirĂ  ho azy, mankalazĂ  azy! Torio ny fahagagana rehetra ataony.
MireharehĂ  amin'ny anarany masina; hiravoravo anie ny fon'izay mitady an'ny Tompo.
Mitadiava an'ny Tompo sy ny heriny, aza mitsahatra ny mitady ny tavany.

ry taranak'i Abrahama mpanompony, tamingan'i Jakoba olom-boafidiny.
Izy Iaveh Andriamanitsika; mihatra amin'ny tany rehetra ny fitsarany.
Tsaroany mandrakizay ny fanekeny, ilay teny nolazainy marimarina ho an'ny taranaka mandimby;
Fanekena nataony tamin'i Abrahama; ary fianianana nataony tamin'Isaaka.


Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Marka 1,29-39.
Raha vao nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy ireo, dia nankany an-tranon'i Simona sy Andre izy sy Jakoba ary Joany.
Ary ny rafozam-bavin'i Simona nandry teo am-pandriana fa nanavy, ka noresahin'izy ireo taminy niaraka tamin'izay.
Dia nanatona nandray ny tĂ nany Jesoa sy nanarina azy, dia afaka ny tazony ka nanompo azy izy.
Nony hariva efa maty masoandro, dia nentina teo aminy ny marary rehetra sy ny azon'ny demony,
ary ny tao an-tanĂ na rehetra nitangorona teo am-baravarana avokoa.
Dia nanasitrana olona maro nararin'ny aretina samihafa izy, sady nandroaka demony maro, fa tsy navelany hiteny ny demony, satria nahafantatra azy.
Nony ampitso nifoha maraina alina koa izy, dia nivoaka nankany amin'ny tany mangingina, ka nivavaka tany.
Dia lasa nitady azy Simona sy ny namany,
ka nony nahita azy dia nilaza taminy hoe: Tadiavin'ny olona rehetra hianao.
Fa izao no navaliny: Andeha isika hankany amin'ny tanĂ na akaiky, mba hitoriako any koa; fa izany no nivoahako.
Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagogan'ny olona sy eran'i Galilea rehetra, sady nandroaka ny demony.Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -
 
©Evangelizo.org 2001-2018