« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Alarobia Fahatelo amby roapolo tsotra Mandavan-taona

Taratasin'i Md. Paoly ho an'ny Kolosiana 3,1-11.
Koa raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy hianareo, dia ny zavatra any ambony, amin'izay itoeran'ny Kristy eo an-kavanan'Andriamanitra, no katsaho;
ny zavatra any ambony no ankafizo, fa aza ny zavatry ny tany.
Fa maty hianareo, ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo;
fa rahefa hiseho ny Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amim-boninahitra koa hianareo.
Koa ataovy maty àry ny rantsam-batanareo, dia ny an'ny ety an-tany, izany hoe: ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fahavetavetana, ny fanirian-dratsy, ary ny filan-dratsin'ny nofo izay fanompoan-tsampy;
fa izany rehetra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy finoana;
niara-nandeha tamin'ireny koa hianareo taloha fony hianareo nanaraka izany fiainana izany.
Fa ankehitriny kosa, ario kosa izao zavatra izao: dia fahatezerana, fahavinirana, fahasomparana, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra aloaky ny vavanareo;
aza mifandainga hianareo, fa efa narianareo ny olombelona taloha mbamin'ny asany,
ary efa notafinareo ny olom-baovao, izay havaozina ho amin'ny fahalalana lavorary araka ny endrik'ilay nahary azy,
ka tsy mahalala intsony izay hoe jentily na Jody, voafora na tsy voafora, baribariana na Sita, andevo na olona afaka, fa izao ihany: ny Kristy no zavatra rehetra ao amin'izy rehetra.

Salamo 145(144),2-3.10-11.12-13ab.
BETH Sitrako ny misaotra anao isan'andro, sy ny mankalaza ny anaranao mandrakizay doria!
GHIMEL Lehibe Iaveh ka mendrika ny fiderana rehetra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazany!
YOD Midera anao avokoa ny asanao rehetra, ry Iaveh, ary misaotra anao ny mpino anao.
Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy, ary mitory ny fahefanao;

mba hampahalalany ny zanaky ny olona ny asany mahagaga,
sy ny famirapiratry ny fanjakany be voninahitra.
Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao
ary maharitra amin'ny taona rehetra ny fanapahanao.


Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Lioka 6,20-26.
Tamin'izay, dia niatrana nijery an'ireo mpianany izy, ka nanao hoe: Sambatra hianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan'ny lanitra.
Sambatra hianareo noana ankehitriny, fa ho voky hianareo. Sambatra hianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly hianareo.
Ho sambatra hianareo raha hankahalain'ny olona, horoahiny amin'ny fikambanany, hotevatevainy ary holaviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin'ny Zanak'olona.
Mifalia hianareo amin'izany andro izany ary miravoravoa, fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra; fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany.
Fa loza ho anareo kosa, ry mpanan-karena, fa manana ny fahafaham-ponareo hianareo.
Loza ho anareo izay voky ankehitriny, fa ho noana hianareo. Loza ho anareo izay mihomehy ankehitriny, fa hitomany sy higogogogo hianareo.
Loza ho anareo raha hataon'ny olona tsara laza hianareo, fa tahaka izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka.Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -
 
©Evangelizo.org 2001-2018