« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 

Talata Faharoa amby telopolo tsotra Mandavan-taona

Bokin'ny Fahendrena 2,23-24.3,1-9.
Satria noharin'Andriamanitra ho tsy mety maty ny olombelona, ary nataony mitovy tarehy amin'ny tenany:
Fa ny fialonan'ny demony no nidiran'ny fahafatesana amin'izao tontolo izao:
Eo an-tànan'Andriamanitra ny fanahin'ny marina, ka tsy mahatratra azy ny fijaliana.
Ohatran'ny maty izy, araka ny fiheveran'ny adala azy, ary ohatran'ny loza ny fialany amin'izao fiainana izao,
ary toa fahalevonana ny fandehany avy eo afovoantsika; kanjo ao anatin'ny fiadanana izy.
Na dia niharan-tsazy aza izy, eo imason'ny olombelona, ny fanantenany kosa henika ny tsy fetezana ho faty.
Rahefa afaka ny fijaliana maivana foana, dia handray valisoa lehibe izy: fa efa nozahan'Andriamanitra toetra izy, ka hitany ho mendrika azy.
Notsapainy toy ny volamena atao amin'ny memy izy, ka nankasitrahany, toy ny sorona dorana lavorary.
Amin'ny andro hamalian-tsoa azy, hamirapiratra izy ireo; tahaka ny kilalaon'afo hivoivoy haingana amin'ny bozaka.
Hitsara ny firenena sy hanapaka ny vahoaka izy; ary hanjaka aminy mandrakizay ny Tompo.
Izy ireo niantehitra taminy ka hahafantatra ny marina; hiara-monina aminy amim-pitiavana, ny miraiki-po aminy, satria ho an'ny olom-pinidiny ny fahasoavana amam-pamindram-po.

Salamo 34(33),2-3.16-17.18-19.
Te-hisaotra an'ny Tompo mandrakariva aho;
ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy.
BETH

Iaveh no ireharehan'ny fanahiko;
aoka handre sy hifaly ny manetry tena.
AIN Ny mason'ny Tompo mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany.

Ny tavan'ny Tompo manandrina ny mpanao ratsy, mba hamongorany ny fahatsiarovana azy eo amin'ny tany.
Fa mitaraina kosa ny marina, dia mihaino azy Iaveh, ka manafaka azy amin'ny fahoriany rehetra.
Eo akaikin'izay torotoro Iaveh, ary mamonjy izay rera-panahy izy.


Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Lioka 17,7-10.
Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry avy any an-tsaha no mba hilaza aminy hoe: Metia faingana, ary mipetraha hihinana.
Moa tsy izao aza no holazainy aminy: Amboary ny sakafoko, ary misikìna hampihinana ahy mandra-pitsahatro avy mihinana sy misotro, fa rahefa izany vao hihinana sy hisotro hianao?
Ary moa misaotra izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy nataony io?
Ataoko fa tsy izany. Koa tahaka izany koa hianareo: rahefa vitanareo izay nandidiana anareo, dia lazao hoe: Mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no hany vitanay.Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -
 
©Evangelizo.org 2001-2018