« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 Taratasin'i Md. Jakoba 1,12-18.
Sambatra ny olona izay maharitra ny fizahan-toetra; fa rahefa voazaha toetra izy, dia handray ny satro-boninahitry ny fiainana, izay nampanantenain'Andriamanitra homena izay tia azy.
Aoka izay alaim-panahy tsy hisy hanao hoe: Andriamanitra no maka fanahy ahy; fa Andriamanitra tsy azo alaim-panahy ho amin'ny ratsy, sady maka fanahy olona.
Fa isam-batan'olona dia samy taomin'ny filan-dratsiny, izay manjono sy mitarika azy tsirairay avy.
Ny filan-dratsy kosa, rahefa torontoronina, dia miteraka ota, ary ny ota, rahefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana.
Aza diso hevitra, ry rahalahy malalako.
Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fahasoavana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny Rain'ny fahazavana, izay tsy manam-piovaovana, na aloka avy amin'ny fihodinana.
Niteraka antsika an-tsitra-po tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy, mba ho santatry ny zava-boariny isika.

Salamo 94(93),12-13a.14-15.18-19.
Sambatra ny olona ampianarinao, ry Iaveh, sady omenao fampianarana ny lalànao,
mba hanonenao azy amin'ny andron'ny fahoriana, mandra-pahavoahady ny lavaka ho an'ny ratsy fanahy.
Fa tsy hanary ny vahoakany Iaveh, tsy hahafoy ny lovany izy;
fa tsy maintsy hifanaraka amin'ny rariny indray ny fitsarana, ary hihoby amin'izany avokoa ny olona mahitsy fo.
Raha vao milaza aho hoe: Mangozohozo ny tongotro, dia tohanan'ny hatsaram-ponao, ry Iaveh!
Raha akorontan'ny ahiahy marobe ny saiko: Ampifalian'ny fampiononanao kosa ny fanahiko.


Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Marka 8,14-21.
Ary nanadino tsy nitondra mofo ny mpianatra, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja teo an-tsambo kely.
Jesoa kosa nananatra azy nanao hoe: Mitandrema tsara hianareo fandrao azon'ny lalivain'ny Farisiana sy lalivain'i Heroda.
Dia niara-nihevitra izy ireo ka nifampilaza hoe: Noho isika tsy manana mofo izay.
Fantatr'i Jesoa ny heviny ka hoy izy taminy: Ahoana no iheveranareo izay tsy fanananareo mofo? Mbola tsy misy hevitra sy tsy mahazo saina ihany va hianareo? Donto ny fonareo?
Mana-maso fa tsy mahita va hianareo? ary manan-tsofina fa tsy mahare? Ary mahatadidy va hianareo?
Raha nizara ny mofo dimy tamin'ny olona dimy arivo aho, firy no sobiky feno ny sombintsombiny sisa tsy lany nangoninareo? Roa ambin'ny folo, hoy ireo taminy.
Ary raha nizara ny mofo fito tamin'ny olona efatra arivo, firy no sobika feno ny sombintsombiny sisa tsy lany nangoninareo? Fito, hoy ireo taminy.
Ka nahoana ary, hoy izy taminy, no mbola tsy mahalala ihany hianareo?Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -
 
©Evangelizo.org 2001-2018