« Ho any amin'iza izahay, Tompo? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. » Jo 6, 68MISORATA ANARANA !
Ampidiro ny adiresy email
(Maimaim-poana)


Hamarino ny adiresy email

 Ny Asan'ny Apostoly 6,8-15.
Ary feno fahasoavana sy herim-po Etiena, ka nanao fahagagana sy famantarana lehibe tao amin'ny vahoaka.
Fa ny sasany avy amin'ny sinagogan'ny Libertina, sy ny an'ny Sireneana sy ny Aleksandrina mbamin'ny Jody avy any Silisia sy Asia, dia nitsangana niady hevitra tamin'i Etiena,
ka nony tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany izy ireo,
dia namoky olona hilaza hoe: Renay nandefa teny fitenenan-dratsy an'i Moizy sy Andriamanitra izy io.
Nomeny fo koa ny vahoaka sy ny loholona ary ny mpanora-dalĂ na, ka niantoraka tamin'i Etiena sy nisambotra azy, ary nitondra azy tany amin'ny Sanedrina.
Dia nanangana vavolombelona tsy marina izy nanao hoe: Io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ny fitoerana masina sy ny LalĂ na.
Efa renay nilaza izy fa ilay Jesoa avy any Nazareta, hono, dia handrava ity fitoerana ity, sy hanova ny fanao nomen'i Moizy antsika.
Ary raha nibanjina an'i Etiena ry zareo rehetra nipetraka tao amin'ny Sanedrina, dia hoatra ny anjely no fijeriny ny tarehiny.

Salamo 119(118),23-24.26-27.29-30.
Na dia mipetraka aza ny mpanapaka sy miteny mamely ahy,
mbola hisaintsaina ny lalĂ nao ihany ny mpanomponao.
Eny, ny fampianaranao no fahafinaretako,
izy no olona mpanolo-tsaina ahy.

Naposako anao ny lĂ lako, dia hoy ny navalinao ahy:
Ampianaro ny lalĂ nao aho.
Ampahafantaro ahy ny lĂ lan'ny didinao,
dia hisaintsaina ny fahagagana ataonao aho.

Halaviro ny lĂ lan'ny lainga aho,
fa omeo ahy ny soa ao amin'ny lalĂ nao.
Nifidy ny lĂ lan'ny fahamarinana aho,
ataoko eo imasoko ny didinao.


Evanjely Masin'i Jesoa kristy Nosoratan'i Md. Joany 6,22-29.
Nony ampitso, tsaroan'ny vahoaka izay nijanona teny an-dafin'ny ranomasina fa tsy nisy afatsy sambo kely anankiray no teo, ary Jesoa tsy niara-niondrana an-tsambo tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha;
nefa nisy sambo kely hafa maro avy any Tiberiady tonga tao akaikin'ny tany nanomezan'ny Tompo mofo hohaniny rahefa nisaotra izy.
Dia niondrana tamin'ireo sambo ireo izy nony nahita fa tsy teo Jesoa na ny mpianany, ka nankany Kafarnaoma hitady an'i Jesoa.
Ary rahefa hitany teny an-dafin'ny ranomasina izy, dia nilazany hoe: Raby, oviana no tonga teto hianao?
Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Lazaiko marina dia marina aminareo: Hianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fahagagana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
MiasĂ  hianareo, tsy mba hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase.
Ary hoy izy ireo taminy: Inona Ă ry no hataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra?
Namaly Jesoa ka nanao tamin'izy ireo hoe: Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo ilay nirahiny.Baiboly Dikateny Malagasy 1938, nahitsin'ny Katolika.org -
 
©Evangelizo.org 2001-2018